POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Ewelina Wójcikiewicz Kancelaria Radcy Prawnego

Ewelina Wójcikiewicz Kancelaria Radcy Prawnego dokłada najwyższej staranności aby Państwa dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty. Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”):

Administratorem danych osobowych czyli podmiotem decydującym o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie i celach opisanych w niniejszej polityce prywatności jest Ewelina Wójcikiewicz Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Misiołka 7/2, Kraków 31-525, NIP: 6751320725.

Dane kontaktowe Administratora:

Ewelina Wójcikiewicz Kancelaria Radcy Prawnego

 1. Misiołka 7/2, Kraków 31-525

Tel. 509 702 633

Adres mail: kancelaria@ewelinawojcikiewicz.pl

Kancelaria przetwarza między innymi dane osobowe:

 • klientów będących osobami fizycznymi,
 • w przypadku klientów Kancelarii będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – dane osobowe osób uprawnionych do reprezentacji tych podmiotów, pracowników i współpracowników tych Klientów,
 • dostawców usług będących osobami fizycznymi, jak również pracowników i współpracowników dostawców usług;
 • osób zgłaszających się do Kancelarii w celu uzyskania pomocy w zakresie doradztwa prawnego świadczonego przez Kancelarię, jak również osób, których dane zostały uzyskane przy okazji świadczenia takich usług na rzecz klientów Kancelarii;
 • osób współpracujących z Kancelarią w sposób stały bądź sporadyczny przy świadczeniu usług przez Kancelarię.

Kancelaria przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 • dane mające na celu potwierdzenie tożsamości takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, datę urodzenia;
 • dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres email, adres zamieszkania;
 • dane identyfikacji podatkowej;
 • dane dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;
 • dane dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;
 • dane dotyczące działalności zawodowej, gospodarczej;
 • dane dotyczące stanu cywilnego – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług.

Ponadto Kancelaria może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją.

Cele przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna oraz  prawnie uzasadnione interesy

Informuję, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdy okaże się to niezbędne do:

 1. zawarcia i wykonania umowy, to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w tym w szczególności umowy obsługi prawnej bądź umowy o świadczenie usług na rzecz Kancelarii przez dostawców takich usług;
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego;
 3. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, świadczenie usług na rzecz klienta w sytuacji, w której interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w celach archiwizacyjnych.

Informacja dotycząca wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencji ich niepodania

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 2 powyżej, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym; z kolei w przypadku przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt 1 i 3, obowiązek podania danych jest wymogiem umownym – podanie danych osobowych we wszystkich celach, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Kancelarią.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Kancelaria nie przewiduje przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Okres przechowywania danych

 1. a) celem wykonania umowy/ umów – do momentu ich rozwiązania bądź wygaśnięcia;
 2. b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń bądź wniesienia sprzeciwu;
 3. c) celem wypełnienia ciążących na Kancelarii obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

Przysługujące prawa

Przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia oraz prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO.

Celem skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Kancelarią.

 

Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.

Prawo sprzeciwu

Mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO.

Przyczyną takiego sprzeciwu musi być Państwa szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu, Państwa dane, co do których wyrazili Państwo sprzeciw, przestaną być przetwarzane w powyższych celach, chyba że wykazane zostanie istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Prawo do cofnięcia zgody

O ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą osoba ta ma możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

Polityka wykorzystania plików „Cookies”w serwisie internetowym www.ewelinawojcikiewicz.pl

 

Pliki „cookies” – Są to małe pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputerach, smartfonach, tabletach itp.) przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i przechowują różne informacje i ustawienia, specyficzne dla danej strony internetowej.

Pliki „cookies” używane są najczęściej w celu dostosowania wyglądu i zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz w celu ułatwienia korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają analizować ruch na stronie, zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, dzięki czemu strony www mogą być rozwijane i ulepszane.

Pliki „cookies” mogą być plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej lub mogą pozostawać na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Wykorzystywane przez niniejszy serwis pliki cookies nie zawierają danych osobowych.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora tej strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają możliwość umieszczania plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej.

Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń właściwych organów państwa.

Kancelaria nie sprzedaje i nie udostępnia zebranych przez siebie danych osobowych czy adresowych osobom trzecim.

O wszelkich zmianach w niniejszej Polityce Prywatności Kancelaria powiadomi użytkowników w drodze ogłoszenia umieszczonego w niniejszym serwisie.