Okres wypowiedzenia umowy o pracę zależy od rodzaju umowy o pracę i od okresu zatrudnienia (stażu pracy) u danego pracodawcy. Gwoli przypomnienia:

Dla umów zawartych na okres próbny, zgodnie z art. 34 kodeksu pracy, są to:

  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
  • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Dalej przepisy art. 36 kodeksu pracy mówią, że okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

W uchwale z dnia 4 kwietnia 1979 roku (I PZP 33/78, OSNC 1979/10/188) Sąd Najwyższy wskazał, że okres zatrudnienia to czas zatrudnienia u tego samego pracodawcy i jest to czas od chwili nawiązania stosunku pracy do chwili jego rozwiązania (ustania). Czyli do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony w rozumieniu art. 36 § 1 kodeksu pracy, wlicza się także okres wypowiedzenia tej umowy. Powyższe stanowisko potwierdził jeszcze Sąd Najwyższy w wyroku z 11 maja 1999 r. (I PKN 34/99, OSNP 2000/14/544).

Jeśli zatem pracodawca wypowiada pracownikowi umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony przed upływem trzech lat, ale termin wypowiedzenia wypada już po upływie trzech lat, to należy wówczas zastosować dłuższy okres wypowiedzenia, czyli nie miesiąc ale trzy miesiące. I nie ma tu znaczenia, że w chwili wypowiedzenia umowy pracownik nie miał jeszcze trzyletniego stażu pracy.

Jeszcze na koniec jedna uwaga dotycząca liczenia okresu zatrudnienia u tego samego pracodawcy, poparta uchwałą w składzie 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2003 roku (III PZP 20/02, OSNP 2004/1/4). Przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony (art. 36 § 1 kp) uwzględnia się wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego (danego) pracodawcy. W praktyce, mogą to być okresy zatrudnienia u tego samego pracodawcy na podstawie kilku umów o pracę, bez względu na to czy następowały po sobie, czy były między nimi jakieś odstępy czasowe. Sąd uznał, że „wykładnia przepisu art. 36 § 1 kp kodeksu pracy uwzględniająca w pojęciu okresu zatrudnienia u danego pracodawcy również poprzednie zatrudnienia, pozwala na elastyczne kształtowanie zatrudnienia, uwzględniające zarówno interesy pracodawcy, jak i pracownika.”

Podstawa prawna:

Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320)

Autor zdjęcia: Andrea Piacquadio

Poleć ten wpis